Zasady zachowania się

ZASADY

zachowania się widzów na boisku Arena-Lwów podczas rozgrywania meczy piłkarskich i przeprowadzania innych imprez masowych.

I.      Przepisy ogólne.

1.1. Zasady zachowania się (w dalszym ciągu zwane Zasadami) widzów na boisku Arena-Lwów (w dalszym ciągu - Boisko) podczas odwiedzania meczów piłkarskich i innych imprez masowych spoczywają na Ustawie Ukrainy o szczegółach zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa publicznego w związku z przygotowaniem i organizacją meczy piłkarskich (dalej - UU), Uchwalę Gabinetu Ministrów Ukrainy o zatwierdzeniu trybu prac w czasie zabezpieczania porządku i bezpieczeństwa publicznego w związku z przygotowaniem i organizacją meczy piłkarskich z dnia 29 czerwca 2004 roku nr 823, Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, innych przepisach czynnego ustawodawstwa Ukrainy oraz przepisach piłkarskich FIFA, UEFA, Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej (UZPN), Ukraińskiej Premier League (UPL).

2.1. Niżej wymienione przepisy określają zasady zachowania widzów na boisku Arena-Lwów podczas przeprowadzania meczy piłkarskich i innych imprez masowych.

3.1. Wejście na Boisko przewiduje akceptację i zachowanie przez widzów niniejszych Zasad, które obowiązują przez cały czas ich pobytu na Boisku.

4.1. Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zagubione lub/oraz zostawione przez widzów rzeczy podczas ich pobytu na Boisku. 

 

II.      Widzowie mają prawo:

2.1. Wejść na terytorium kompleksu sportowego po okazaniu jednego z następujących dokumentów:

- biletu na jeden mecz (jedną imprezę);

- abonamentu sezonowego;

- zaproszenia;

- karty akredytacyjnej według ustalonego wzorca, umożliwiającej wejście na terytorium kompleksu sportowego;

- przepustki na wjazd pojazdów na terytorium kompleksu sportowego oraz ich parkowanie, a także, w razie konieczności, dokumentu ustalającego tożsamość osoby;

2.2. Dostęp widzów do Boiska następuje nie wcześniej niż na 2 (dwie) godziny przed początkiem meczu (imprezy masowej), którego czas rozpoczęcia uprzednio jest ustalany i o którym widzowie informowani są za pomocą środków masowego przekazu;

2.3. Zajmować miejsca na trybunach Boiska zgodnie z biletami, abonamentami oraz/lub dokumentami, które je zastępują;

2.4. Korzystać z usług znajdujących się w kompleksie sportowym przechowalni bagażu, restauracji, zakładów szybkiego żywienia, placówek, szatni, zapleczy medycznych oraz toalet;

2.5. Być kibicem wybranej prze siebie drużyny piłkarskiej, poszczególnych zawodników oraz trenerów, demonstrując to w sposób nie zabroniony prawem;

2.6. Bez żadnych ograniczeń w celu wsparcia swoich drużyn zawodowych przynosić ze sobą na trybuny Boiska i korzystać podczas meczu z:

- oficjalnych pamiątek klubu;

- bannerów oraz sztandarów o rozmiarach do 2х1,5 m wykonanych z materiałów niełatwopalnych na giętkich (wewnątrz pustych) uchwytach z tworzyw sztucznych o długości nie przekraczającej 1,5 m i średnicy do 5 cm;

2.7. Otrzymywać dodatkowe informacje na temat przebiegu wydarzeń na Boisku, poza Boiskiem oraz informacje dotyczące meczy toczących się w pozostałych miastach.

 

III.      Widzowie mają obowiązek:

3.1. Przestrzegać niniejsze Zasady na terytorium kompleksu sportowego i inne wymogi dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego (Ustawa Ukrainy art. 17, poz. 2.1);

3.2. Okazywać pracownikom kompleksu sportowego sprawującym kontrolę następne dokumenty: bilety, abonamenty, zaproszenia, karty akredytacyjne umożliwiającej wejście na terytorium kompleksu sportowego, przepustki na wjazd pojazdów na terytorium kompleksu sportowego oraz ich parkowanie, a także, w razie konieczności, dokumentu ustalającego tożsamość osoby;

3.3. Dbać o bezpieczeństwo i przeszkadzać przenikaniu na Boisko przedmiotów zabronionych. Przy wejściu do Boiska widzowie uznają prawo i zgadzają się na dokonanie przez pracowników służb bezpieczeństwa kompleksu sportowego ich osobistej kontroli;

3.4. Zajmować miejsca na trybunach Boiska zgodnie z biletami, abonamentami oraz/lub dokumentami, które je zastępują;

3.5. Wykazywać szacunek wobec hymnów narodowych, sztandarów, symboliki państw, FIFA, UEFA, UZPN, UPL oraz klubów piłkarskich;

3.6. Dbać o majątek kompleksu sportowego, oraz klubów (drużyn) piłkarskich uczestniczących w meczu;

3.7. Wykazywać szacunek wobec pozostałych widzów i uczestników meczu piłkarskiego oraz osób zapewniających bezpieczeństwo i obsługę meczu;

3.8. Informować przedstawicieli służb bezpieczeństwa kompleksu sportowego, stewardów, pracowników władz MSW i inne osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie porządku prawnego o wszelkim naruszeniu niniejszych Zasad oraz o popełnieniu lub ewentualnym naruszeniu porządku prawnego, o osobach, które swoimi czynnościami lub zachowaniem wywołują podejrzenie popełnienia przestępstwa itp.;

3.9. Bezzwłocznie informować osoby zapewniające bezpieczeństwo o wszelkim ujawnieniu podejrzanych przedmiotów, zadymieniu lub pożarze;

3.10. Przestrzegać wymogów osób zapewniających bezpieczeństwo na Boisku w ramach niniejszych Zasad;

3.11. W razie otrzymania informacji o zaistnieniu sytuacji nadzwyczajnej, działać według planu ewakuacji w odpowiedniości do wskazań osób zapewniających bezpieczeństwo, z zachowaniem spokoju i bez stwarzania paniki;

3.12. Oddawać do przechowalni bagażu kompleksu sportowego masywnych lub zabronionych przedmiotów. Za masywny uważa się wszelki przedmiot, którego wymiary są większe niż 25x25x25 cm.

IV.      Zabrania się:

4.1. Wejścia na Boisko i oglądania meczu (imprezy masowej) pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także używanie substancji narkotycznych lub psychotropowych na terytorium Boiska (Ustawa Ukrainy art. 16, poz. 1.4);

4.2. Palenia na terytorium Boiska;

4.3. Rzucania jakichkolwiek przedmiotów na boisko piłkarskie, trafiania tymi przedmiotami w zawodników, arbitra, sędziów, trenerów, osób zapewniających bezpieczeństwo na boisku lub kibiców i ich pojazdy;

4.4. Rozpalania pochodni lub ognisk, wykorzystania środków pirotechnicznych niezależnie od ich typu i przeznaczenia, podpalania jakichkolwiek przedmiotów;

4.5. Używania wyrazów, gestów, śpiewania piosenek, skandowania haseł o charakterze brutalnym, niecenzuralnym, obraźliwym, a także stosowania groźby i przemocy w celu zastraszenia pozostałych widzów, uczestników meczu oraz osób zapewniających bezpieczeństwo na Boisku;

4.6. Dyskryminacji piłkarzy, trenerów, arbitra, sędziów, innych oficjalnych osób i widzów ze względu na ich przynależność państwową lub rasową, a także przeprowadzania agitacji w celu nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych lub wyznaniowych;

4.7. Wyjścia na boisko piłkarskie oraz do miejsc, gdzie się znajdują drużyny piłkarskie, arbiter, sędziowie oraz delegat meczu, a także wejścia do sali kontroli dopingowej, loży dla osób oficjalnych i korporacji lub do innych pomieszczeń służbowych kompleksu sportowego;

4.8. Zatrzymania się podczas trwania meczu piłkarskiego obok swoich miejsc, w przejściach, na schodach oraz utrudniania posuwania się zawodników i widzów;

4.9. Wspinania się na krzesła, przegrody, parapety lub konstrukcje nośne Boiska;

4.10. Przynoszenia na Boisko zwierząt lub ptaków, z wyjątkiem psów przewodników dla osób niepełnosprawnych;

4.11. Wykorzystania profesjonalnego sprzętu fotograficznego i video;

4.12. Wyrządzania jakiejkolwiek szkody majątkowej Boisku, klubom (drużynom) piłkarskim, zawodnikom, osobom oficjalnym, widzom i ich pojazdom;

4.13. Wykonania napisów i rysunków na konstrukcjach należących do kompleksu sportowego, a także zostawiania obok tych konstrukcji jakichkolwiek przedmiotów bez zezwolenia administracji Boiska;

4.14. Wnoszenia na Boisko:

- jakichkolwiek napojów alkoholowych, substancji narkotycznych, toksycznych lub innych środków odurzających;

- napojów w jakimkolwiek opakowaniu;

- broni i przedmiotów, które mogą być wykorzystane w jakości broni;

- przedmiotów kłujących i tnących;

- przedmiotów, które mogą być rzucane: parasole typu "laska", kaski, butelki, kubki, szklanki, w tym puszki i i inne przedmioty z polieteru, szkła lub innego kruchego (zbyt twardego) materiału oraz opakowania typu "Tetra Pak".

- petard dymnych, sztucznych ogni i innego sprzętu pirotechnicznego;

- barwników i farb;

- materiałów wybuchowych, substancji łatwopalnych, trujących i uczulających;

- materiałów radioaktywnych;

- ręcznych miotaczy gazu pieprzowego;

- urządzeń laserowych;

- przedmiotów, których wymiary przekraczają 25x25x25 cm;

- bębnów, dudek, megafonów i innych podobnych przedmiotów, profesjonalnego sprzętu fotograficznego, video oraz sprzętu do transmisji przez Internet.

V.      W razie niezachowania przez osobę (osób) wyżej wymienionych Zasad, na podstawie uchwały administracji kompleksu sportowego, wobec tej osoby (tych osób) mogą być zastosowane następne środki odpowiedzialności:

5.1. Wydalenie osoby z Boiska bez zwrotu wartości jej biletu, abonamentu lub przepustki na wjazd pojazdu;

5.2. Zawieszenie działalności osoby (na określoną ilość meczów) bez zwrotu wartości następnych jej dokumentów:

- sezonowego abonamentu osoby, która naruszyła wyżej wymienione Zasady;

- przepustki na wjazd pojazdu;

- zaproszenia lub dokumentu (karty akredytacyjnej) według ustalonego wzorca, umożliwiającego wejście na terytorium kompleksu sportowego;

5.3. Całkowite anulowanie bez zwrotu wartości następnych dokumentów:

- sezonowego abonamentu osoby, która naruszyła wyżej wymienione Zasady;

- przepustki na wjazd pojazdu;

- zaproszenia lub dokumentu (karty akredytacyjnej) według ustalonego wzorca, umożliwiającego wejście na terytorium kompleksu sportowego;

VI.      Odpowiedzialność za naruszenie Zasad:

6.1. Osoby winne naruszenia przepisów prawnych odnośnie zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa publicznego w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem meczy piłkarskich ponoszą odpowiedzialność cywilnoprawną, dyscyplinarną, administracyjną lub kryminalną zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem (Ustawa Ukrainy art. 19, poz. 1).

6.2. Osoby, które popełniły naruszenie niniejszych Zasad, ponoszą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem Ukrainy;

6.3. Organizatorzy imprezy sportowej, upoważnione osoby kompleksu sportowego lub klubu piłkarskiego oraz przedstawiciele władz spraw wewnętrznych mają prawo wydalić z Boiska osobę, która narusza niniejsze Zasady, i podjąć uchwałę  co do niedopuszczenia tej osoby na Boisko w przyszłości;

6.4. Odsprzedaż biletów na mecze piłkarskie jest kategorycznie zabroniona. W razie, gdy władze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podczas zatrzymania osoby, która dokonywała odsprzedaży biletów, wycofają bilety na mecz piłkarski, które zostały nabyte na podstawie sezonowego abonamentu, wówczas administracja kompleksu sportowego ma prawo anulować taki sezonowy abonament bez zwrotu poniesionych kosztów i na zawsze zabronić jego właścicielowi odwiedzać kompleks sportowy.

Administracja kompleksu sportowego Arena-Lwów

Dodatkowe informacje w sekcji